Kolumnit 29.04.2020

Metsien hiilivaraston kehitystä koskevassa skenaariotarkastelussa suositellut toimet parantavat myös yksityisen metsänomistajan metsätalouden tulosta, kirjoittaa Aarteen päätoimittaja Mari Ikonen.

Touko- ja elokuun välissä, noin kymmenen viikon aikaikkunan sisällä, on Suomen puiden lyhyt ja kiivas kasvukausi. Tänäkin kesänä maamme taimikot, harvennusmetsät ja tukkimetsät kasvattavat tilavuuttaan yhteensä yli sata miljoonaa puukuutiometriä, mikä tarkoittaa noin tuhatta mottia minuutissa. Varsinkin kesäkuussa kasvun melkein kuulee, kun painaa korvansa runkoon.

Osa tuosta puusta hakataan teollisuuden käyttöön, mutta koska kasvu ylittää vuotuisen poistuman, Suomen metsävarat kasvavat kaiken aikaa. Samalla metsiin sitoutuneen hiilen määrä kasvaa.

Huhtikuussa julkaistiin metsien hiilivaraston kehitystä koskeva skenaariotarkastelu, jonka mukaan metsien oikein ajoitettu ja pitkäjänteinen hoito mahdollistaa myös hiilivaraston merkittävän kasvun. Metsä­teollisuus ry:n tilaaman, vuoteen 2045 ulottuvan skenaariotarkastelun toteutti Luonnonvarakeskus.

Ensimmäisessä eli perusskenaariossa metsätalouden toimenpiteet säilyvät nykyisellä tasolla. Metsä­varat ja myös metsien hiilivarasto kasvavat tällöinkin.

Toisessa, niin sanotussa metsänhoitoskenaariossa, metsätalouden toimenpiteitä ja käsittelymenetelmiä lisätään ja monipuolistetaan nykyisestä, mikä mahdollistaa puuvarannon kasvun nykyisestä noin 2,5 miljardista kuutiometristä yli kolmeen miljardiin kuutioon.

Jälkimmäisessä skenaariossa taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa lisätään ja metsien ravinnetaloutta parannetaan. Jatkuvan kasvatuksen osuus metsänhoidosta kaksinkertaistetaan, ja toisaalta tasaikäisrakenteiset metsät uudistetaan nopeasti käyttäen jalostettuja siemeniä ja taimia. Turvemailla kasvua tuetaan lisäämällä tuhkalannoitusta.

Nykyistä aktiivisempi metsien hoito aiheuttaa metsätalouden kustannusten nousua, minkä Metsäteollisuuskin myöntää. Toisaalta hyvä uutinen on se, että tarkastelussa suositellut toimet parantavat myös yksityisen metsänomistajan metsätalouden tulosta.

Mitä ripeämmin metsän uudistaa, mitä ahkerammin käyttää raivaussahaa ja mitä taitavammin osaa ajoittaa harvennushakkuut ja lannoitukset, sitä nopeampaa on metsän kasvu.