Metsänomistajille uusi suunnitteluväline suometsien kestävään hoitoon

Uutiset 23.06.2020

Sähköinen suunnitteluväline arvioi, millaisia vaikutuksia metsänhoitotoimilla on suometsiin.


Kari Lindholm
Suometsissä on puuta lähes neljännes metsiemme puustosta. Suometsistä on vuosittain korjattavissa 15 miljoona puukuutiometriä.

Metsäalan toimijat ja metsänomistajat ovat saamassa uuden verkkopohjaisen suunnitteluvälineen, jonka avulla suometsien hoidon suunnittelussa voidaan ottaa huomioon kannattava puuntuotanto sekä ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutukset.

Suunnitteluvälinettä kehittävät Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Itä-Suomen yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus yhteishankkeessaan.

Metsätaloustoimenpiteillä on vaikutusta suometsien hiili- ja ravinnevarastoihin. Suometsien uudistaminen ja ojien kunnostukset aiheuttavat kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Metsien käsittely vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen.

Suunnitteluväline rakennetaan metsänomistajien päätöksenteon apuvälineeksi, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Leena Finér.

”Uuden suunnitteluvälineen työkalujen avulla metsänomistaja tai hänen apunaan oleva metsäammattilainen saa riittävät lähtötiedot omasta suunnittelualueestaan eli käytännössä suometsien hoitokohteestaan.”

Lähtötietojen perusteella suunnittelujärjestelmä rakentaa arviot siitä, miten suunnitellut toimenpiteet, kuten erilaiset hakkuut, ojien kunnostus tai tuhkalannoitus, vaikuttavat kunkin metsikkökuvion puuntuotantoon, monimuotoisuuteen, hiilensidontaan ja vesistöpäästöihin.

”Näin varmistetaan se, että metsänomistajalla on tieto suometsien hoidon erilaisista vaikutuksista. Tietysti metsänomistaja tekee itse arvion ja päätökset, kuinka hän haluaa toimia.”

Suunnitteluväline toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa metsä- ja ympäristöalan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Hankkeen aikana järjestetään muun muassa webinaareja ja muuta koulutusta metsäammattilaisille ja suunnitteluvälineen tuntemus liitetään osaksi metsäammattilaisten uutta suometsäosaajakoulutusta.

”Vuoden kahden sisällä suunnitteluväline on metsänomistajien saatavilla”, sanoo Finér.

SUO-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Se toteuttaa Kansallisen metsästrategian 2025 ja hallitusohjelman ja maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden ilmastotavoitteita.

Aiheeseen liittyvät artikkelit