Metsäsektorille on suunnitteilla useita ilmastotoimia – ”Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma valmistellaan tällä hallituskaudella ensimmäistä kertaa”

Uutiset 11.12.2020

Metsät ja maaperä ovat tällä hetkellä ainoita käytössä olevia keinoja sitoa ja varastoida hiiltä.


Johannes Tervo
Valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan metsityskorvaus olisi alueen aiemmasta maankäyttömuodosta ja maalajista riippuen 1 000–2 000 euroa hehtaarille. Hoitopalkkio olisi yhteensä 900 euroa hehtaarille.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma linjaa useita maa- ja metsätaloutta koskevia ilmastotoimia. Ne liitetään osaksi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa, jota valmistellaan maa- ja metsätalousministeriössä ensi vuoden aikana.

”Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma valmistellaan tällä hallituskaudella ensimmäistä kertaa. Aiemmin koko sektoria koskevaa, kokoavaa ilmastosuunnitelmaa ei ole ollut. On tärkeää, että otetaan huomioon myös maankäyttösektorin merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä”, kertoo johtava asiantuntija Reetta Sorsa maa- ja metsä­talousministeriöstä.

Hallituskauden aikana käynnistettävillä uusilla maankäyttösektorin toimilla halutaan vähentää päästöjä sekä vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja. Niillä tavoitellaan vuoteen 2035 mennessä kolmen megatonnin hiilidioksidiekvivalentin nettovaikutusta vuodessa. Ensimmäiset toimet toteutettiin jo alkuvuodesta.

”Myös valtion metsät ovat tavoitteiden saavuttamisessa keskeisessä roolissa. Metsähallitukselle annettiinkin viime keväänä uudet omistajapoliittiset linjaukset”, Sorsa toteaa.

Metsähallituksen monikäyttömetsissä kasvatetaan hiilinielua vähintään 10 prosentilla ennen vuotta 2035. Lisäksi peitteellisen metsänkasvatuksen osuus nostetaan uudistusluonteisissa hakkuissa 15 prosentista 25 prosenttiin.

Suometsien hoitoa kehitetään

Lisätoimia on kohdennettu myös yksityismetsiin. Toukokuussa tuhkalannoituksen Kemera-tukea laajennettiin niin, että tuen myöntämisen edellytyksistä poistui vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta turvemailla.

Ministeriössä on valmisteltu myös joutomaiden metsitystukea, jota lakiesityksen mukaan myönnettäisiin yksityisille maanomistajille. Joutokäytössä olevia alueita metsittämällä halutaan lisätä metsäpinta-alaa luonnon monimuotoisuutta heikentämättä. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Tukien haku Suomen metsäkeskuksesta avautuisi ensi maaliskuussa.

Suometsien hoidon kehittämiseksi on meneillään useampia hankkeita. Yhdessä niistä kehitetään suometsien hoidon suunnitteluun uutta toimintamallia, joka sovittaa yhteen ilmasto- ja vesistövaikutusten vähentämisen sekä monimuotoisuuden lisäämisen. Toisessa hankkeessa keskitytään kouluttamaan metsäalan ammattilaisia suometsien hoitoon.

”Myös metsänhoidon suositusten keskeinen sisältö uudistetaan vastaamaan ilmastokestävän metsätalouden vaatimuksia. Tapio Oy koordinoi työtä”, Reetta Sorsa kertoo.

Artikkeli on julkaistu Aarteessa 11/2020.

Aiheeseen liittyvät artikkelit