Tornator perusti suojelualueen, joka on valtaosin ojittamatonta keidassuota

Uutiset 28.08.2019

Kaijansuo sijoittuu merkittävän moreeniselännemuodostelman keskelle.


Tornator
Suojelualueeseen kuuluvat Kaijansuon pohjoisosa sekä räme- ja kangasmaakannas Kaijansuosta länteen Hämeenjärven itärannalle.

Tornator Oyj ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet noin 88 hehtaarin suuruisen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Vesannon kuntaan. Perustettava Kaijansuon suojelualue kuuluu Metso-ohjelmaan ja se on myös osa soidensuojeluohjelman täydennysehdotusta.

Kaijansuo sijoittuu merkittävän drumliinimuodostelman keskelle. Drumliinit ovat jääkauden aikana syntyneitä moreeniselänteitä.

Kaijansuo on valtaosin ojittamattomana säilynyt edustava keidassuo, jonka yleisimpiä suotyyppejä ovat Etelä-Suomessa uhanalaiset isovarpuräme, korpiräme sekä vähäravinteinen lyhytkorsineva. Suojelualueella on tavattu silmälläpidettävä rämekylmänperhonen sekä pesivä kalasääskipari.

Metso on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehenoikeuksia, metsästysvuokrasopimusten mukaista metsästystä tai perustettujen retkeilyreittien käyttöä ja ylläpitoa rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.

Lue lisää