Luke: Metsät voivat hyvin, mutta kiireelliset metsänhoitotarpeet lisääntyvät

Uutiset 02.10.2017

Luonnonvarakeskus julkaisi valtakunnan metsien 11. inventoinnin tulokset. Puuston vuotuinen kasvu on 105,5 miljoonaa kuutiometriä.


Markku Vuorikari / VL-arkisto
Metsien terveydentila on valtakunnan metsien inventoinnin perusteella hyvä, sillä vakavia tuhoja esiintyy vain kolmella prosentilla puuntuotannon metsämaan alasta.

Valtakunnan metsien 11. inventoinnin eli VMI11:n tulokset osoittavat, että edelliseen inventointiin verrattuna puuston lisäystä on 150 miljoonaa kuutiometriä ja 1920-luvun puumäärään verrattuna noin miljardi kuutiometriä.

Puuston määrä Suomessa on kaikkiaan 2,4 miljardia kuutiometriä. Siitä puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja 20 prosenttia koivua. Puuston vuotuinen kasvu on inventoinnin mittausvuosia edeltäneinä viitenä vuotena ollut keskimäärin 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Alustavat tulokset VMI12:sta ovat osoittaneet vuotuisen kasvun nousseen jo 110 miljoonaan kuutioon.

Inventointiraportin mukaan puuston luontainen poistuma on 6,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tästä vajaa miljoona kuutiometriä korjataan hakkuissa. Metsien lahopuustoksi jää siten 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Metsien monimuotoisuudelle tärkeän lahopuuston määrä on lisääntynyt Etelä-Suomessa ja vähentynyt Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomessa lahopuuston keskitilavuus metsämaalla on kuitenkin yli kaksinkertainen Etelä-Suomeen verrattuna.

Neljäsosalla puuntuotannon metsämaan alasta on metsikön laatua alentavia tuhoja. Kuusivaltaisissa metsissä yleisimpiä tuhonaiheuttajia ovat tuuli ja lumi, mäntyvaltaisissa metsissä lumi ja hirvi, lehtipuuvaltaisissa metsissä lahottajasienet ja hirvi. Metsien terveydentila on inventoinnin perusteella hyvä, sillä vakavia tuhoja esiintyy vain kolmella prosentilla puuntuotannon metsämaan alasta.

Talousmetsien metsänhoidollinen tila on tyydyttävä. Talousmetsien pinta-alasta 28 prosenttia on metsänhoidolliselta tilaltaan hyviä ja 44 prosenttia tyydyttäviä. Vajaatuottoisia metsiä on seitsemän prosenttia. Vajaatuottoisia metsiä on vähemmän edelliseen inventointiin verrattuna.

Tulevana kymmenvuotiskautena metsänhoidollisia ensiharvennus- ja taimikonhoitotarpeita on enemmän kuin menneellä kymmenvuotiskaudella. Alustavat tulokset seuraavasta inventoinnista osoittavat kiireellisten metsänhoitotarpeiden lisääntyneen edelleen.

VMI11:n maastotyöt toteutettiin vuosina 2009–2013. Koko raportti on luettavissa Luken sivuilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit